אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

הערכות לתום שנת המס - חברות

הנני להביא לידיעתך מספר הוראות ועצות במטרה להיערך טוב יותר לקראת תום השנה, לנצל את חוקי המס ולהקטין בכך את חבותך במס, וכן לעזור לך בהכנות להגשת המאזן השנתי למס הכנסה:

ספירות מלאי
החובה לערוך ספירה: ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר אינה בחירה אלא חובה.
מועד הספירה: ספירת המלאי יכולה להתבצע עד 10 ימים לפני או אחרי תום שנת המס, אולם: במקרה שספירת המלאי אינה ביום 31 בדצמבר - יש לציין התאמות בנוגע למלאי שיצא/נכנס בין יום הספירה לבין 31 בדצמבר.
גליונות הספירה: יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב, עורכי הספירה יחתמו בתחתית כל דף ויציינו את שמם המלא. הרשימות יערכו בדיו ולא בעיפרון.
מלאי בקונסיגנציה: אם קיים מלאי השייך לעסק ונמצא אצל אחרים - נא לבקש אישור ממחזיק המלאי, או לחילופין לבצע ספירה אצלו.
שווי המלאי: באופן עקרוני שווי המלאי צריך להיות מחיר הרכישה (לפני מע"מ), אולם: אם מחיר המכירה המשוער של הפריט נמוך מעלותו (כגון מוצרים לא תקינים וכד'), אז השווי יהיה מחיר המכירה.
ספירת קופה
יש לערוך ספירת מזומנים ושיקים בקופה ליום 31 בדצמבר. לצורך הכנת הספרים לביקורת יש להכין רשימת שיקים מפורטת לפי סכום השיק, זמן פירעון ומספר השיק.

חובות אבודים
למי שלקוחותיו חייבים לו סכומי כסף שאינם ניתנים לגביה - סכומים אלו יותרו כהוצאה רק לאחר עמידה בתנאים מחמירים ביותר:

מומלץ כי יוצאו זיכויים ללקוחות העיקריים עד סוף השנה. רצוי להחתים את הלקוח על הודעת הזיכוי כדי שההוצאה תוכר עוד בשנת המס השוטפת.
מוצו כל האפשרויות החוקיות ונעשו מירב המאמצים לגביית החוב.
במידה והחוב בטפול משפטי יש לקבל חוות דעת עורך הדין לכך שהחוב אינו בר גביה.
בתחומים מסוימים קיימת אפשרות לתבוע חזרה את מס העסקאות בגין חובות אלו בעת מחיקתם.
אחזקת כלי רכב
החל מ – 1.1.2009 עודכנו תקנות חדשות בנוגע לכלי רכב: ע"פ התקנות סכום ההוצאות המוכרות יהיה הגבוה מבין השניים:

כאשר הרכב צמוד לעובד ונזקף שווי שימוש: ההוצאות יוכרו במלואם בניכוי שווי השימוש אשר חושב לעובד.
45% מסך כל הוצאות הרכב השנתיות (במקום 25% שהיה נהוג עד כה).
כלומר: התקנות יטיבו אם נישומים שלא נוסעים הרבה (במקום 25% עד כה יוכרו 45% מההוצאות) ויפגעו בנישומים שנוהגים לעשות שימוש רב ברכב. למרות זאת: עדיין יש צורך רישום קילומטראז' ליום 31 בדצמבר, אי רישום הקילומטראז' עלול לגרום לאי התרת כל ההוצאות רכב בניכוי.
לידיעה – קנסות תעבורה ישולמו ע"י הנהג עצמו ועל חשבונו, ואין לרשמן כהוצאות עסקיות.

התחייבות לפיצויים בגין עובדים
במידה והינך מעסיק עובדים, דע כי הפרשות לפיצויים מוכרות לצורכי מס רק עם תשלומם (תשלום פיצויים בפועל או הפקדה לקופת פיצויים או לפוליסות ביטוח שונות).
לפיכך עליך לבדוק מצב ההתחייבויות מחד לעומת הפקדותיך מאידך. רק תשלומים עד ליום 31 בדצמבר יותרו כהוצאה השנה, ולגבי החלק הסכום המתייחס למשכורת דצמבר בלבד ניתן לשלמו עד ליום 15 בינואר של השנה העוקבת. ניתן להפקיד 8.33% משכרו השנתי של כל עובד שאין לו ביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

נסיעות לחו"ל
הוצאות נסיעה לחו"ל יותרו כניכוי, אם יוכח לפקיד השומה כי הנסיעה הייתה הכרחית ליצור ההכנסה. כדי לעמוד בתנאי זה, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

יש לערוך דו"ח מפורט לגבי כל נסיעה בנפרד. הפרטים שיש לציין בדו"ח הנסיעה הם: שם הנוסע ותפקידו, יעד הנסיעה, מטרת הנסיעה, ימי שהות עסקיים, הרכב ההוצאות לסוגיהן (כרטיסי טיסה, אש"ל וכ"ו).
הוצאות לרכישת כרטיסי טיסה במחלקת תיירים או עסקים מותרות במלואן.
יש לשמור על קבלות נאותות בגין הוצאות לינה, כרטיסי טיסה, נסיעות, אש"ל, כרטיסי בקור בתערוכות, השתלמויות וכ"ו.
הוצאות הלינה המותרות בניכוי (הסכומים לשנת 2012):
בנסיעה של עד 90 לינות, עבור 7 הלילות הראשונות יוכרו כל ההוצאות עד לסך 255$ ללינה (לפי קבלות).
מהיום השמיני ואילך, אם מחיר הלינה לא עלה על 112$ ללילה תוכר כל ההוצאה. במידה ועלה - יוכרו 75% מההוצאה אך לא פחות מ – 112 $ אך לא יותר מ - 191 $ ללילה.
במקרה של שהיה ולינה בארצות המזרח הרחוק ומדינות אירופה מסוימות – יוגדלו הסכומים ב- 25% (נתן לקבל את רשימת המדינות במשרדי).
הוצאות אש"ל בחו"ל המותרות בניכוי:
אם נדרשו הוצאות לינה - 71 $ לכל יום שהיה.
אם לא נדרשו הוצאות לינה - 120 $ ליום ללא הבחנה בתקופת השהייה בחו"ל.
הוצאות שכירת רכב בחו"ל המותרות בניכוי:
הסכום המותר בניכוי הוא כלל ההוצאה בפועל בגין שכירת רכב לפי קבלות אך לא יותר מ - 56 $ ביום.
הוצאות עסקיות אחרות בחו"ל:
הוצאות עסקיות אחרות בחו"ל כגון: נסיעות, טלפונים, אירוח במהלך העסקים: יותרו במלואם - כנגד קבלות.
הוצאות ביגוד
 הוצאות ביגוד לרבות נעלים יותרו כהוצאה אם נועדו לצורכי עבודה ובלבד שניתן לזהותם באופן בולט השתייכותם לעסקו של הנישום או אם על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.
הוצאות לרכישת ביגוד שהוציא נישום בעבורו או בעבור עובדו יותרו לניכוי כלהלן:

80% מההוצאות אם ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה (לפי דברי הסבר של רשויות המס – כגון: חליפת מדים ייצוגית להופעת עורכי דין, חליפת מדים ייצוגית – גם אם סמל העסק מוטבע בה).
מלוא ההוצאות אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה (לפי דברי הסבר של רשויות המס – כגון: סרבל טייסים, חלוק אחיות, גלימה שחורה של עורכי דין, קסדה וכ"ד).
הוצאות טלפון
הוצאות טלפון עסקיות ממקום המגורים, מותרות באופן חלקי אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי מקום המגורים משמש את עיקר עסקו או משלוח ידו של הנישום. גובה הסכומים שיותר הנן עפ"י נוסחאות שפורסמו בתקנות מס הכנסה.
הוצאות טלפון נייד (המשמש בעסק): לא יותרו 1,200 ש"ח (בשנת 2012) או מחצית מההוצאה לפי הנמוך (במונחים שנתיים).
מתנות ושי לחגים
יש לערוך רשימת מקבלי מתנות תוך הפרדה בין עובדים לבין כל השאר, ולפרט בה את הקשר שבין מקבל המתנה לבין העסק. תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות בגין מתנות שנתנו במסגרת העסקים, בסכום של עד כ- 200 ש"ח ללקוח / ספק / עובד לאירוע אישי. ללקוחות / ספקים מחו"ל מותרת מתנה בסכום של עד 15$.

אוסיף, כי לגבי עובדי העסק קיימת הסכמה מצד מס הכנסה לכך שמתנה לעובד לרגל אירוע אישי תותר למעביד כהוצאה בגבולות הסכום המותר ללקוח/ספק. כל מתנה אחרת לעובד חייבת במס ותיכלל במשכורת העובד.

הוצאות לינה
 הוצאות לינה בתפקיד (כולל ארוחת בוקר) במגבלת תקרות, יותרו אם הלינה נעשתה במרחק של 100 ק"מ ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים.

אירוח, כבודים ואש"ל
תקנות מס הכנסה מתירות כהוצאה אירוח אורחים מחו"ל בלבד. לגבי אירוח לקוחות וספקים מישראל מותרת 80% מההוצאה לכבודם במקום העסק בלבד עבור כיבוד קל (שתייה קלה וחמה, עוגיות וכד'). שאר הוצאות אירוח אינן מותרות לחלוטין.

בהקשר זה נציין כי הוצאות אירוח לכלל הלקוחות/הספקים שיש בו משום קידום ופרסום העסק – יותרו אם המדובר בסכום סביר לעומת המחזור או בהשוואה לשנים קודמות.

תרומות
יינתן זיכוי ממס בגין תרומה (למוסדות מאושרים) בשיעור 35% מסך התרומה ליחידים ובשיעור מס החברות לחברות, מעל סכום של 420 ₪ (בשנת 2012)

תשלום יתרת החבות במס בגין שנת המס
יתרת החבות במס בגין שנת המס השוטפת, אם תשולם עד ליום 31 בינואר של השנה העוקבת, לא תשא ריבית והצמדה, ואם תשולם עד ליום 28 בפברואר תשא 50% מהריבית והפרשי הצמדה ואילו תשלומו עד 31 במרץ ישא 75% מהם.
על כן יש להיערך לשלם יתרת המס כאמור.

הערכות לקראת הצהרת הון
נציבות מס הכנסה נוהגת לשלוח אחת למספר שנים דרישות להצהרת הון מנישומים (עצמאים ובעלי חברות). מטרת הצהרת ההון היא לבדוק את הקשר שבין ההכנסה המדווחת לצורכי מס  לבין רמת החיים של הנישום.

לצורך הכנת ההצהרה חשוב לשמור אישורים בדבר מקורות כספיים שונים כגון: מתנות מקרובים ולקרובים, מתנות מאירועים (רצוי לשמור גם מסמכים הקשורים לתשלום עבור עריכת אותם אירועים), פדיון תוכניות חסכון, רכישה ומכירת כלי רכב, תמונות יקרות וכ"ד, אסמכתאות בנק בקשר לקניה ומכירה של ניירות ערך והכנסות שוטפות מהם (כמו ריבית, פיקדונות ודיבידנד), רכישה/שפוץ בית, רכישות מהותיות של רהיטים, אביזרים ביתיים ותכשיטים, הוצאות נסיעה פרטית לחו"ל, זכיות ופרסים וכ"ו.

אני מקווה שתיקח/י לתשומת לבך את ההוראות והעצות הנ"ל. בכל מקרה אני לרשותך גם בייעוץ אישי.