אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

הערכות לתום שנת המס - עצמאים

הנני להביא לידיעתך מספר הוראות ועצות במטרה לנצל את חוקי המס ולהקטין בכך את חבותך במס:

הכנות לדו"ח האישי השנתי למס הכנסה
על החייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה (עצמאי או בעל מניות בחברה) להכין את המסמכים האישורים הבאים:

 • טופס 106 של בת/בן הזוג (שכירים).
 • הכנסות אחרות חייבות במס כגון: השכרת נכס עסקי, אבדן כושר עבודה.
 • רשימת הכנסות פטורות ממס כגון: מהשכרת דירת מגורים, קצבאות זקנה/שארים, קצבת נכות וכד'.
 • אשור על היותך תושב אזור הזכאי להנחה במס כגון: יש"ע, עיירות ספר, פיתוח, וכד'.
 • אשור שנתי למס הכנסה על הפקדות לקופת גמל/קרן פנסיה.
 • אשור על הפקדות בקרנות השתלמות לעצמאים ובעלי שליטה.
 • אשור על תשלומים לביטוח רפואי בחברת ביטוח.
 • אשור על תשלומים בגין ביטוחי חיים (גם בגין משכנתא) או ביטוח מנהלים.
 • קבלות על מתן תרומות למוסדות מוכרים.
 • תעודה רפואית בגין בן/ת זוג וילדים נטולי יכולת.
 • תעודה רפואית ואישור ועדת השמה בגין ילדים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז (ADHD).
 • אישור מס הכנסה בגין נכות 100% זמנית או קבועה.
 • רשימת מלאי ליום 31 בדצמבר.
 • דו"ח נסיעות לחו"ל במהלך השנה.
 • ציון מונה קילומטראז' של רכב עסקי (יחיד וחברה) ליום 31 בדצמבר ובמקרה של קניה/מכירת רכב ציין המונה גם ליום העסקה.
 • אישורים מבנקים וממנהלי תיקים על הכנסות מימון ומניירות ערך סחירים לסוגיהם והמס שנוכה בגינם (כולל הפסדים והכנסות מימון הפטורות ממס) הן בארץ והן בחו"ל (האישור נקרא: טופס 867).
 • פרטים על כל הכנסה שמקורה בחו"ל.
 • הערכות לקראת הצהרת הון
 • נציבות מס הכנסה נוהגת לשלוח אחת למספר שנים דרישות להצהרת הון מנישומים (עצמאים ובעלי חברות). מטרת הצהרת ההון היא לבדוק את הקשר שבין ההכנסה המדווחת לצורכי מס לבין רמת החיים של הנישום.

 

לצורך הכנת ההצהרה חשוב לשמור אישורים בדבר מקורות כספיים שונים כגון: מתנות מקרובים ולקרובים, מתנות מאירועים (רצוי לשמור גם מסמכים הקשורים לתשלום עבור עריכת אותם אירועים), רכישה ומכירת כלי רכב, תמונות יקרות וכ"ד, אסמכתאות בנק בקשר לקניה ומכירה של ניירות ערך והכנסות שוטפות מהם (כמו ריבית, פיקדונות ודיבידנד), רכישה/שפוץ בית, רכישות מהותיות של רהיטים, אביזרים ביתיים ותכשיטים, הוצאות נסיעה פרטית לחו"ל, זכיות ופרסים וכ"ו.

 

תשלומי ביטוח לאומי
עצמאי המשלם מקדמות חודשיות למוסד לביטוח לאומי נהנה מהוצאה בשיעור 52% מתשלומיו אלו (לא כולל תשלומים עבור ביטוח בריאות). המקדמה של חודש דצמבר (שאמורה להיות משולמת עד 15 בינואר) תוכר כהוצאה בהשנה רק אם תשולם עד 31 בדצמבר.

 

קרן השתלמות לעצמאים
קרן ההשתלמות הינה קרן חסכון הצוברת ריבית והצמדה. ניתן למשוך את הכספים שנצברו בה ללא חיוב במס לאחר שלוש שנים לצורכי השתלמות ולאחר שש שנים לכל מטרה.
סכום ההפקדה המוכר כהוצאה לעצמאי מחושב כ - % מההכנסה החייבת כדלקמן (הנתונים מתייחסים לשנת 2012):

הכנסה חייבת % סה"כ הפקדה % מוכר כהוצאה
עד 255,000 7 17,850 4.5 11,475

החיסכון במס למי ששיעור המס השולי שלו 48% הינה: 11,475 X 47% = 5,508 ₪.

 

ספירות מלאי
החובה לערוך ספירה: ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר אינה בחירה אלא חובה.
מועד הספירה: ספירת המלאי יכולה להתבצע עד 10 ימים לפני או אחרי תום שנת המס, אולם: במקרה שספירת המלאי אינה ביום 31 בדצמבר - יש לציין התאמות בנוגע למלאי שיצא/נכנס בין יום הספירה לבין 31 בדצמבר.
גליונות הספירה: יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב, עורכי הספירה יחתמו בתחתית כל דף ויציינו את שמם המלא. הרשימות יערכו בדיו ולא בעיפרון.
מלאי בקונסיגנציה: אם קיים מלאי השייך לעסק ונמצא אצל אחרים - נא לבקש אישור ממחזיק המלאי, או לחילופין לבצע ספירה אצלו.
שווי המלאי: באופן עקרוני שווי המלאי צריך להיות מחיר הרכישה (לפני מע"מ), אולם: אם מחיר המכירה המשוער של הפריט נמוך מעלותו (כגון מוצרים לא תקינים וכד'), אז השווי יהיה מחיר המכירה.
ספירת קופה
יש לערוך ספירת מזומנים ושיקים בקופה ליום 31 בדצמבר. לצורך הכנת הספרים לביקורת יש להכין רשימת שיקים מפורטת לפי סכום השיק, זמן פירעון ומספר השיק.

 

חובות אבודים
למי שאינו מדווח על הכנסותיו לפי בסיס מזומן ושלקוחותיו חייבים לו סכומי כסף שאינם ניתנים לגביה - סכומים אלו יותרו כהוצאה רק לאחר עמידה בתנאים מחמירים ביותר:

מוצו כל האפשרויות החוקיות ונעשו מירב המאמצים לגביית החוב.
במידה והחוב בטפול משפטי יש לקבל חוות דעת עורך הדין לכך שהחוב אינו בר גביה.
במידה ונעשה הסדר פשרה עם הלקוח יש להחתימו על הודעת זיכוי שתוצא לו על החלק שלא יגבה וזאת לפני סוף השנה.
בתחומים מסוימים קיימת אפשרות לתבוע חזרה את מס העסקאות בגין חובות אלו בעת מחיקתם.
אחזקת כלי רכב
החל מ – 1.1.2011 עודכנו תקנות חדשות בנוגע לכלי רכב: ע"פ התקנות סכום ההוצאות המוכרות יהיה הגבוה מבין השניים:

כאשר הרכב צמוד לעובד ונזקף שווי שימוש: ההוצאות יוכרו במלואם בניכוי שווי השימוש אשר חושב לעובד.
45% מסך כל הוצאות הרכב השנתיות (במקום 25% שהיה נהוג עד כה).
כלומר: התקנות יטיבו אם נישומים שלא נוסעים הרבה (במקום 25% עד כה יוכרו 45% מההוצאות) ויפגעו בנישומים שנוהגים לעשות שימוש רב ברכב. למרות זאת: עדיין יש צורך רישום קילומטראז' ליום 31 בדצמבר, אי רישום הקילומטראז' עלול לגרום לאי התרת כל ההוצאות רכב בניכוי.
לידיעה – קנסות תעבורה ישולמו ע"י הנהג עצמו ועל חשבונו, ואין לרשמן כהוצאות עסקיות.

 

התחייבות לפיצויים בגין עובדים
במידה והינך מעסיק עובדים (עצמאי או חברה) דע כי הפרשות לפיצויים מוכרות לצורכי מס רק עם תשלומם (תשלום פיצויים בפועל או הפקדה לפוליסות ביטוח שונות).
לפיכך עליך לבדוק מצב ההתחייבויות מחד לעומת הפקדותיך מאידך. רק תשלומים עד ליום 31 בדצמבר יותרו כהוצאה השנה, ולגבי החלק הסכום המתייחס למשכורת דצמבר בלבד ניתן לשלמו עד 15 בינואר. ניתן להפקיד 8.33% משכרו השנתי של כל עובד שאין לו ביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

 

נסיעות לחו"ל
הוצאות נסיעה לחו"ל יותרו כניכוי, אם יוכח לפקיד השומה כי הנסיעה הייתה הכרחית ליצור ההכנסה. כדי לעמוד בתנאי זה, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות (הנתונים מתייחסים לשנת 2012):

יש לערוך דו"ח מפורט לגבי כל נסיעה בנפרד. הפרטים שיש לציין בדו"ח הנסיעה הם: שם הנוסע ותפקידו, יעד הנסיעה, מטרת הנסיעה, ימי שהות עסקיים, הרכב ההוצאות לסוגיהן (כרטיסי טיסה, אש"ל וכ"ו).
הוצאות לרכישת כרטיסי טיסה במחלקת תיירים או עסקים מותרות במלואן.
יש לשמור על קבלות נאותות בגין הוצאות לינה, כרטיסי טיסה, נסיעות, אש"ל, כרטיסי בקור בתערוכות, השתלמויות וכ"ו.
הוצאות הלינה המותרות בניכוי (הסכומים מתייחסים לשנת 2012):
בנסיעה של עד 90 לינות, עבור 7 הלילות הראשונות יוכרו כל ההוצאות עד לסך 255$ ללינה (לפי קבלות).
מהיום השמיני ואילך, אם מחיר הלינה לא עלה על 112$ ללילה תוכר כל ההוצאה. במידה ועלה - יוכרו 75% מההוצאה אך לא פחות מ-112$ אך לא יותר מ - 191 $ ללילה.
במקרה של שהיה ולינה בארצות המזרח הרחוק ומדינות אירופה מסוימות – יוגדלו הסכומים ב- 25% (נתן לקבל את רשימת המדינות במשרדי).

הוצאות אש"ל בחו"ל המותרות בניכוי:
אם נדרשו הוצאות לינה - 71 $ לכל יום שהיה.
אם לא נדרשו הוצאות לינה - 120 $ ליום ללא הבחנה בתקופת השהייה בחו"ל.
הוצאות שכירת רכב בחו"ל המותרות בניכוי:
הסכום המותר בניכוי הוא כלל ההוצאה בפועל בגין שכירת רכב לפי קבלות אך לא יותר מ - 56 $ ביום.
הוצאות עסקיות אחרות בחו"ל:
הוצאות עסקיות אחרות בחו"ל כגון: נסיעות, טלפונים, אירוח במהלך העסקים: יותרו במלואם - כנגד קבלות.
מתנות ושי לחגים
יש לערוך רשימת מקבלי מתנות תוך הפרדה בין עובדים לבין כל השאר, ולפרט בה את הקשר שבין מקבל המתנה לבין העסק. תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות בגין מתנות שנתנו במסגרת העסקים, בסכום של עד כ- 200 ש"ח ללקוח / ספק / עובד לאירוע אישי.
נוסיף, כי לגבי עובדי העסק קיימת הסכמה מצד מס הכנסה לכך שמתנה לעובד לרגל אירוע אישי תותר למעביד כהוצאה בגבולות הסכום המותר ללקוח/ספק. כל מתנה אחרת לעובד חייבת במס ותיכלל במשכורת העובד.

 

אירוח, כבודים ואש"ל
יש לערוך הפרדה בין אירוח אורחים מחו"ל לבין אורחים מקומיים. יש למיין בנפרד ארוחות במסעדות וכבודים במקום העסק.
תקנות מס הכנסה מתירות כהוצאה אירוח אורחים מחו"ל בלבד, בתנאי שירשמו פרטים מזהיםשל האורחים מחו"ל. לגבי אירוח לקוחות וספקים מישראל מותרת 80% מההוצאה לכבודם במקום העסק בלבד עבור כיבוד קל (שתייה קלה וחמה, עוגיות וכד'). שאר הוצאות אירוח אינן מותרות לחלוטין.
בהקשר זה נציין כי הוצאות אירוח לכלל הלקוחות/הספקים שיש בו משום קידום ופרסום העסק – יותרו אם המדובר בסכום סביר לעומת המחזור או בהשוואה לשנים קודמות.

תרומות
יינתן זיכוי ממס בגין תרומה (למוסדות מאושרים) בשיעור 35% מסך התרומה מעל סכום של 420 ₪ (נכון לשנת 2012).

הוצאות ביגוד
הוצאות ביגוד לרבות נעלים יותרו כהוצאה אם נועדו לצורכי עבודה ובלבד שניתן לזהותם באופן בולט השתייכותם לעסקו של הנישום או אם על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.
הוצאות לרכישת ביגוד שהוציא נישום בעבורו או בעבור עובדו יותרו לניכוי כלהלן:

80% מההוצאות אם ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה (לפי דברי הסבר של רשויות המס – כגון: חליפת מדים ייצוגית להופעת עורכי דין, חליפת מדים ייצוגית – גם אם סמל העסק מוטבע בה).
מלוא ההוצאות אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה (לפי דברי הסבר של רשויות המס – כגון: סרבל טייסים, חלוק אחיות, גלימה שחורה של עורכי דין, קסדה וכ"ד).
לפי דברי הסבר של רשויות המס כאשר הביגוד לא נועד לשמש לצורכי העסק, כאמור לעיל, והוא ניתן לעובד במימון המעביד – הוא ייחשב לטובת הנאה שיש לזקוף להכנסת העובד לצורך חישוב המס החל.

הוצאות טלפון
הוצאות טלפון עסקיות ממקום המגורים, מותרות באופן חלקי אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי מקום המגורים משמש את עיקר עסקו או משלוח ידו של הנישום. גובה הסכומים שיותר הנן עפ"י נוסחאות שפורסמו בתקנות מס הכנסה.
הוצאות טלפון נייד (המשמש בעסק) לא יותרו 1,200 ש"ח (נכון לשנת 2012) או מחצית מההוצאה לפי הנמוך (במונחים שנתיים).
שווי שימוש בטלפון נייד שהועמד לרשות העובד – ההוצאה מותרת למעביד, אך יוטל שווי שימוש על העובד, בגובה מחצית מההוצאה החודשית או 100 ש"ח לחודש, לפי הנמוך, והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו טלפון.
הוצאות מימון בשל נכס קבוע
שיעור התרת הוצאות מימון בשל רכישת נכס קבוע (לניהול ספרים חד צידי) הינו 80%.

נטולי יכולת במשפחה
למי שיש בן זוג או ילד המוגדר נטול יכולת (משותק, מרותק למיטה וכו') או הלומד במסגרת חינוך מיוחד או ילד הזכאי לקצבה נכות מהמוסד לביטוח לאומי בשל ליקויי למידה – זכאי ל- 2 נקודות זיכוי.

הוצאות מותרות לנישומים הנוהגים לפי "בסיס מזומנים"
לנישומים המדווחים על "בסיס מזומנים" מוכרות ההוצאות העסקיות בתנאי ששולמו עד תום שנת המס, יש לשקול תשלום בפועל של ההתחייבויות שנתהוו כאמור כגון שירותים מקצועיים, חשבונות טלפון, חשמל ומים, מסים עירוניים, צרכי משרד, תיקונים ואחזקות, ספרות מקצועית, חידושי מנויים וכו'.

רכישת ציוד ונכסים
להזכירך, רכישת נכס/ציוד אינה הוצאה מוכרת ברגע הוצאתה אלה הוצאה נדחית אשר מתפרסת על פי תקופה לפי שעורי פחת מוגדרים לכל סוג נכס. לכן, השיקול לרכוש נכס לפני סוף השנה אינו רלוונטי לעניין מס למעט אם הרכישה הינה לצורך ניצול האפשרות של דחית מס רווח הון על מכירת נכס באמצעות רכישת נכס חלופי.

תשלום יתרת החבות במס בגין שנת המס
יתרת החבות במס בגין שנת המס, אם תשולם עד 31 בינואר של השנה העוקבת, לא תישא ריבית והצמדה, ואם תשולם עד 28 בפברואר תישא 50% מהריבית והפרשי הצמדה ואילו תשלומו עד 31 במרץ תישא 75% מהם.
על כן יש להיערך לשלם יתרת המס כאמור.

אני מקווה שתיקח לתשומת לבך ההוראות והעצות הנ"ל. בכל מקרה אני לרשותך גם בייעוץ אישי.