חובת עריכת שימוע לפני פיטורים

לאחרונה החלו עובדים רבים שפוטרו לתבוע את המעסיק בטענה שלא עשה להם שימוע כנדרש ע"פ החוק.

בעקבות זאת החלטנו להביא לתשומת לבכם מספר דגשים בנושא זה וכן לצרף מסמכים רלוונטים (מצ"ב):

  • תהליך השימוע לפני פיטורים הינו חובה ולא נתון לשיקול דעתו של המעסיק.
  • המעסיק ימסור הודעה בכתב לעובד על כך שהוא שוקל לפטרו ומעוניין לזמנו לשימוע מספר ימים לפני השימוע, וזאת כדי שהעובד יוכל להכין את עצמו ולהתגונן בפני טענות אלו.
  • אם העובד מבקש להביא עימו לשימוע אדם נוסף או עורך-דין מטעמו, יש לאפשר לו זאת.
  • המעביד יערוך פרוטוקול - רישום של השימוע (מצ"ב טופס רלוונטי) וימסור העתק ממנו לעובד.
  • במעמד שימוע הפיטורין חשוב להדגיש בפני העובד שמדובר עדיין במחשבה לפטר את העובד וכי טרם התגבשה החלטה פורמאלית.
  • על המעסיק לשטוח בפני העובד את הנימוקים, העומדים לנגד עיניו בגינם הוא שוקל לפטרו.
  • על המעסיק לתת לעובד הזדמנות לשנות את עמדתו; לשקול את דברי העובד לגופם ורק לאחר-מכן להגיע להחלטה.

לסיכום, אדגיש כי אי עריכת שימוע עלולה לחייב את המעביד בתשלום פיצוי כספי ואף להביא לביטול הפיטורים עצמם.

רשימת שירותים

שירותים נוספים

צור קשר

טלפון: 03-6201546

רח' דרויאנוב 5,
בית כלל, קומה 7
תל אביב 6314305